Od marca višji dodatek za pomoč in postrežbo - Brez ovir

Opozorilo!

Mobilna verzija strani še ni na voljo!

Prosimo oglejte si stran na računalniku oz. večjem zaslonu.

Najprej moramo končati DESKTOP verzijo,

nato pa se lotimo izdelave prilagojenih

prikazov za mobilne naprave!

Hvala za razumevanje.

Z marcem višji dodatek za pomoč in postrežbo

Dodatek za pomoč in postrežbo bo višji
Vir: MART PRODUCTION, Pexels.

Člani Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije so v sredini februarja sprejeli sklep o uskladitvi in zneskih dodatka za pomoč in postrežbo od 1. marca 2022 naprej. In sicer se dodatek za pomoč in postrežbo od 1. marca 2022 uskladi za 4,9 odstotka. Dodatek za pomoč in postrežbo za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb ter za slepe osebe in nepokretne iz 100. člena ZPIZ-2 bo tako znašal 314,70 €, dodatek za pomoč in postrežbo za opravljanje večine osnovnih življenjskih potreb ter za slabovidne osebe 157,35 € in dodatek za pomoč in postrežbo uživalca pokojnine, ki potrebuje 24-urni nadzor svojcev in obvezno strokovno pomoč za stalno izvajanje zdravstvene nege, 451,27 €. Uskladitev dodatka za pomoč in postrežbo se bo izvedlo pri izplačilu dodatka za pomoč in postrežbo za mesec marec 2022.

Dodatek za pomoč in postrežbo je pravica iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki ni odvisna od premoženjskih razmer upravičenca. Na isti seji so člani sveta zavoda zato sprejeli tudi sklep o redni uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov, ki se zvišajo za 4,4 odstotke. Najnižji znesek invalidske pokojnine po tem sklepu znaša 409,70 .

Dodatek za pomoč in postrežbo: komu in kako

Do dodatka za pomoč in postrežbo so upravičeni:

Pravice do dodatka ne morete pridobiti, če ste:

Če ste upravičenec do dodatka za pomoč in postrežbo po določbah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in ste upravičeni do takšne pravice tudi po drugih predpisih, lahko uživate le eno od obeh pravic, ki pa si jo izberete sami.

Oddaja vloge

Zahtevo za priznanje pravice do dodatka lahko vloži že vaš osebni zdravnik, lahko pa jo vložite vi sami ali vaš zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec. Ta mora zahtevi priložiti ustrezno medicinsko dokumentacijo, ki jo mora overiti osebni zdravnik, če ni predložena v originalu. Vlogo za pridobitev pravice do dodatka za pomoč in postrežbo je potrebno oddati Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. To pa lahko opravite tudi na daljavo preko eUprave.
O upravičenosti do dodatka za pomoč in postrežbo poda izvedensko mnenje invalidska komisija. Na podlagi izvedenskega mnenja invalidske komisije nato zavod odloči o pravici z odločbo. Prvo nakazilo prejmete predvidoma v roku enega meseca od izdaje odločbe.

Sprememba kategorij in pritožbe

V kolikor se zdravstveno stanje prejemnika dodatka za pomoč in postrežbo poslabša, pa je treba vlogo za prehod iz nižje v višjo kategorijo vložiti znova. Postopek je sicer enak prvotnemu. Če se obravnavana oseba z mnenjem izvedenca ne strinja, se lahko na odločbo, izdano v upravnem postopku na prvi stopnji tudi pritoži. Pritožbo lahko vloži zavarovanec ali njegov zakoniti zastopnik pisno ali ustno na zapisnik pri strokovnem delavcu zavoda ali po elektronski poti s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Naslovi jo na območno enoto zavoda, ki je prvostopenjsko odločbo izdala. Pritožba na izvedensko mnenje pa ni možna, ker ne gre za upravni akt.

Viri in še več informacij:

Nazaj