RAZISKUJEMO ZAKONODAJO: pravica do invalidnine - Brez ovir

Opozorilo!

Mobilna verzija strani še ni na voljo!

Prosimo oglejte si stran na računalniku oz. večjem zaslonu.

Najprej moramo končati DESKTOP verzijo,

nato pa se lotimo izdelave prilagojenih

prikazov za mobilne naprave!

Hvala za razumevanje.

RAZISKUJEMO ZAKONODAJO: pravica do invalidnine

invalidnine
Invalidnino dobite tudi, če je telesna okvara posledica bolezni ali poškodbe izven dela. Vir: Freepik.

Preverili smo, kaj potrebujete za uveljavljanje pravice do invalidnine in katere ugodnosti še pripadajo osebam s telesno okvaro. Invalidnino lahko pridobi imetnik starostne, predčasne ali invalidske pokojnine oz. uživalec sorazmernega dela te pokojnine, če je telesna okvara nastala v času uživanja pokojnine.

Invalidnino ste včasih lahko pridobili le v primeru, da je telesna poškodba nastala kot posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. Od 7. 8. 2021 dalje, ko je začela veljati novela Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2J), pa lahko zavarovanci pridobijo pravico do invalidnine za telesno okvaro tudi, če je ta posledica bolezni ali poškodbe zunaj dela.

Kdo so upravičenci?

Za pridobitev pravice do invalidnine za telesno okvaro, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, mora oseba izpolnjevati naslednje pogoje:

– da gre za določeno vrsto in stopnjo telesne okvare, ki znaša najmanj 30 %,

– ta okvara je nastala med zavarovanjem,

– nastala je zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni in

– da je izpolnjen pogoj pretežnosti zavarovanja za širši obseg pravic.

invalidnina
Vlogo oddate na Zavodu za invalidsko in pokojninsko zavarovanje. Vir: Freepik.

Pogoji za pridobitev pravice do invalidnine za telesno okvaro, ki je posledica bolezni ali poškodbe zunaj dela, so naslednji:

– telesna okvara mora znašati najmanj 50 %,

– zavarovanec mora imeti ob nastanku telesne okvare dopolnjeno pokojninsko dobo, ki je določena za pridobitev pravice do invalidske pokojnine, ne glede na to, ali ta okvara povzroča invalidnost ali ne,

– prav tako mora biti izpolnjen pogoj pretežnosti zavarovanja za širši obseg pravic.

Vlogo za priznanje pravice do invalidnine najdete na tej povezavi. Vložite jo na Zavodu za invalidsko in pokojninsko zavarovanje. Zavarovanci morajo v primeru prvega uveljavljanja pravice do invalidnine za telesno okvaro obvezno priložiti tudi ustrezno medicinsko dokumentacijo.

Višina invalidnine glede na vrsto telesne okvare

Mnenje o obstoju in vrsti oz. stopnji telesne okvare poda invalidska komisija. Vrste in stopnje telesnih okvar so določene v seznamu telesnih okvar, razvrščene pa so v osem stopenj. Najnižja, osma stopnja je 30 % – najvišja, prva stopnja pa 100 % telesna okvara.

invalidnina
Vir: ZPIZ.

Katere pravice še pripadajo osebam s telesno okvaro?

Prejemniki invalidske pokojnine lahko pridobijo tudi dodatek za pomoč in postrežbo, če za opravljanje osnovnih življenjskih potreb nujno potrebujejo stalno pomoč in postrežbo drugega.

Telesna okvara prav tako predstavlja podlago za uveljavljanje dodatnih pravic z drugih področij, ki niso vezana na pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Na podlagi ugotovljene telesne okvare je mogoče uveljavljati tudi naslednje pravice:

* parkirna karta za invalide,

* brezplačen prevoz v mestnem in medkrajevnem potniškem osebnem prometu,

* EU invalidska kartica ugodnosti,

* plačilo stroškov prilagoditve vozila,

* pridobitev euro ključa za javne sanitarije,

* oprostitev plačila turistične takse,

* oprostitev plačila davka na motorna vozila,

* oprostitev letne dajatve za uporabo cest (cestnine),

* priznanje prištete dobe na podlagi osebnih okoliščin, ki se upošteva pri starostnem upokojevanju,

* dohodninske olajšave,

* oprostitev plačila RTV prispevka ter druge pravice oz. ugodnosti.

Nazaj