Opozorite gradbeno inšpekcijo na arhitektonske ovire - Brez ovir

Opozorilo!

Mobilna verzija strani še ni na voljo!

Prosimo oglejte si stran na računalniku oz. večjem zaslonu.

Najprej moramo končati DESKTOP verzijo,

nato pa se lotimo izdelave prilagojenih

prikazov za mobilne naprave!

Hvala za razumevanje.

Opozorite gradbeno inšpekcijo na arhitektonske ovire

Vse javne površine in objekti morajo biti dostopni gibalno oviranim. Vir: Freepik.com.

Kršitve dostopnosti javnih objektov za gibalno ovirane lahko prijavite Inšpektoratu Republike Slovenije za okolje in prostor. Gradbeno inšpekcijo opozorite, da uvede postopek inšpekcijskega nadzora glede dostopnosti objekta v javni rabi, če zaznate kakršnekoli ovire.

Invalidi oz. ljudje s funkcionalno oviranostjo se v praksi še vedno soočajo s stalnimi ovirami pri dostopu do notranjih prostorov in javnih zunanjih površin. Izvajanje zakonsko sprejetih ukrepov za uresničevanje pravic invalidov do dostopa brez ovir se namreč slabo spremlja in nadzira, čeprav odprava ovir za invalide obenem pomeni tudi odpravo ovir za druge kategorije ljudi z oviranostmi. Tudi starši z otroškimi vozički, nosečnice, majhni otroci, ljudje z začasno nezmožnostjo hoje zaradi mavčnih oblog ali drugih prehodnih zdravstvenih težav in starostniki se soočajo s funkcionalno oviranostjo.

V vsakdanjem življenju gibalno ovirani še vedno naletijo na neprimerno urejene stanovanjske in javne prostore, previsoke pragove, stopnice, preozka vrata, neustrezno urejene sanitarije in druge arhitekturne ovire, ki preprečujejo nemoten vstop in gibanje po objektu. Tudi zunaj na ulicah, trgih in cestah dostop ni vedno omogočen – problem so običajno cestni robniki, prehodi za pešce, neprehodne poti brez ustreznih oznak, neurejena parkirišča, nedostopen javni potniški promet itd.

Nedostopna javna območja prijavite gradbeni inšpekciji. Vir: Freepik.com.

Zakonska določila za zagotavljanje neoviranega dostopa

Zakon o izenačevanju možnosti invalidov prepoveduje vsakršno diskriminacijo zaradi invalidnosti, med drugim določa, da se funkcionalno oviranim osebam zagotovi samostojen dostop in uporabo objekta brez grajenih ovir. V zakonu je zapisana tudi pravica do dostopnosti blaga in storitev, namenjenih javnosti, dostop do kulturnih dobrin in nenazadnje pravica do javnega prevoza. Poleg tega obstaja v Sloveniji še Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavbah, ki podrobneje določa pravice invalidov pri dostopanju do objektov.

Gradbeni zakon na drugi strani ureja pogoje za gradnjo objektov. V 22. členu tega zakona je predpisana gradnja in uporaba objektov, ki so dostopni vsem ljudem, ne glede na njihovo morebitno trajno ali začasno oviranost. To konkretno pomeni projektiranje, gradnjo in uporabo objektov na način, ki neoviran dostop omogoča vsem. Dostopi, prehodi, povezovalne poti, vrata, stopnice, klančine, osebna dvigala in druge dvižne naprave morajo gibalno oviranim omogočati nemoteno gibanje, opremljeni pa morajo biti s potrebno signalizacijo. V bližini glavnega vhoda mora biti tudi zadostno število parkirnih mest za invalide.

Prijava kršitev Inšpektoratu RS za okolje in prostor

Kljub zakonski ureditvi so invalidi v praksi še vedno diskriminirani, saj njihove pravice do dostopa ni mogoče doseči le s sprejemanjem zakonov, temveč je treba nadzirati njihovo izvajanje v praksi. Za izboljšanje stanja na tem področju je treba nujno izvesti konkretne dejavnosti in opozoriti pristojne na morebitne težave, pri tem pa lahko pomaga vsak posameznik. Nepravilnost ali kršitev, ki ste jo opazili v svojem bivalnem okolju, lahko osebno, po pošti ali elektronsko (anonimno) prijavite Inšpektoratu RS za okolje in prostor, ki izvaja nadzor nad spoštovanjem in izvrševanjem predpisov s področja urejanja prostora in naselij, gradnje objektov in izvedbe gradbenih konstrukcij.

Nazaj